ဤသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များသည Internet မရရှိသောဒေသနှင့်

Internet ရရှိသော်လည်း နည်းပညာအားနည်းသော ဒေသများအတွက

ဤသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များသည Internet မရရှိသောဒေသနှင့်

Internet ရရှိသော်လည်း နည်းပညာအားနည်းသော ဒေသများအတွက

ဤသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များသည Internet မရရှိသောဒေသနှင့်

Internet ရရှိသော်လည်း နည်းပညာအားနည်းသော ဒေသများအတွက

ပညာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဤသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များတွင အခြေခံပညာကျောင်းသားများ

(ပထမတန်း မှ ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်းအထိ)

သင်ခန်းစာအစုံအလင်ပါဝင်ပါသည်။

နေအိမ်အခြေပြု သင်ကြားရေးနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုစနစ်များကို ဦးတည်၍

ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းသားတစ်ဦးအတွက တစ်နေ့လျှင် သင်ခန်းစာအရင်းအမြစ်များမ

မိမိအတန်းအလိုက သင်ခန်းစာ ဗီဒီယိုများကို ခုမ ခုအထိ ကြည့်ရှုကြပါရန

တိုက်တွန်းပါသည်။

သင်ကြားရေး Video တစ်ခုလျှင် ခါမ ခါအထိ အထပ်ထပ အခါခ

ကြည့်ရှုလေ့လာပေးရန်တိုက်တွန်းပါသည်။

ဘာသာရပ်များကိုလည်း မျှတအောင လေ့လာရန်လိုအပ်ပါသည်။

သင်ခန်းစာများကို ကြည့်ရှုပြီးနောက မိမိသင်ကြားသော ပုံစံနှင့်လိုက်၍

နောက်ဆုံးတွင ပေးထားသည့်အတိုင်း မှတ်တမ်းများပြုစုထားရန်လိုအပ်ပြီး

မှတ်တမ်းများကိုလည်း စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းကို နောက်ဆုံးစာမျက်နှာများတွင ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Ministry of Education National Unity Government Site

Click the links in the PDF File

PDF File ရှိ link များကိုနှိပ်ပါ

www.highlightcomputer.com/HomeLearningMOENUG.pdf

www.highlightcomputer.com/HomeLearningMOENUG.html

Use Facebook Video Downloader site to download the videos

https://www.fdown.net/

ဗွီဒီယိုများကို download လုပ်ရန် Facebook Video Downloader site ကိုသုံးပါ

MOE NUG Lessons for USB

Year 1

https://mega.nz/folder/S4kCQLzD#1-OJJP5JYGRRi5QVV572XQ

Year 2

https://mega.nz/folder/u9sSDJyD#8CyNl07Zbmi5ECX2RP819w

 

Year 3

https://mega.nz/folder/DtkAGRYa#-iwNncBfq_6N9pltSqnpCQ

Year 4

https://mega.nz/folder/G1kmSTyI#BJw0gqZKJ0AvJ7J4hEmmag

Year 6

https://mega.nz/folder/jwkk3TQJ#beBbUuTdf8L47DKDI4SBaQ

Year 7

https://mega.nz/folder/rw9GFDrI#6saCOoSUhgh5Z9Cwkqt9_Q

Year 8

https://mega.nz/folder/q8Vh1AqJ#TkJWS0lpoLc6jtaTQssEeQ

Year 9

https://mega.nz/folder/ylF3iQIK#QDzHgtizCWBEIE5iMO9nvg

Year 10

Year 11

https://mega.nz/folder/C1dXVQSJ#eEp4QzYfBGoaNdzrPvSCeQ

 

YEAR 1 (Standard 1/Grade 1/Y1)

Grade-1 Myanmar (ပထမတန်း မြန်မာစာ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5m2KO528jhLAg1gnwmFpBIX

 

https://www.iqytechnicalcollege.com/Y1Myanmar.htm

 

 

Grade-1 English (ပထမတန်း အင်္ဂလိပ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5mfbhMAGcLSC_aXWHxB1_Eb

 

www.iqytechnicalcollege.com/Year 1 English.htm

 

 

Grade-1 Mathematics (ပထမတန်း သင်္ချာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5mehaFywLtFITE5abOZekpJ

 

www.iqytechnicalcollege.com/Y1Maths.htm

 

 

Grade-1 Science (ပထမတန်း သိပ္ပံ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5kIT-JHz159JmyfUIjfoI8_

 

www.iqytechnicalcollege.com/Y1Science.htm

 

 

Grade-1 Moral (ပထမတန်း စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5mWvU8ckJkxwpffWCL8E00N

 

www.iqytechnicalcollege.com/Y1Moral.htm

 

 

Grade-1 Life Skill (ပထမတန်း ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5nEZ9UWACGkG1AI2ftyiEU0

 

www.iqytechnicalcollege.com/Y1LifeSkills.htm

 

 

Grade-1 Social (ပထမတန်း လူမှုရေး)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lIsIe--SDtuq6Y2nDRKuex

 

www.iqytechnicalcollege.com/Y1Social.htm

 

YEAR 2(Standard 2/Grade 2/Y2)

Grade-2 Myanmar (ဒုတိယတန်း မြန်မာစာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5mZaGCbwKfrmTyd9gjhZS2l

 

www.highlightcomputer.com/Y2Myanmar.htm

 

 

Grade-2 English (ဒုတိယတန်း အင်္ဂလိပ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5kAjm5Y7iJBxLgitGea0TpA

 

www.highlightcomputer.com/Y2Myanmar.htm

 

 

Grade-2 Mathematics (ဒုတိယတန်း သင်္ချာ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5lwCnXP2PDDV3RC0apATvBm

 

www.highlightcomputer.com/Y2Maths.htm

 

 

Grade-2 Science (ဒုတိယတန်း သိပ္ပံ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5nSLp-P_6nJhiah-Af7sDyt

 

www.highlightcomputer.com/Y2Science.htm

 

 

Grade-2 Moral (ဒုတိယတန်း စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5mCmHw8IIsNrHjs0wIyVeLF

 

https://www.highlightcomputer.com/Y2Moral.htm

 

Grade-2 Life Skill (ဒုတိယတန်း ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5kDHeHo88T2QGFogqKl1xFz

 

https://www.highlightcomputer.com/Y2LifeSkills.htm

 

 

Grade-2 Social (ဒုတိယတန်း လူမှုရေး)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5m3s84iT33jH7RS6JPUdBq5

 

www.highlightcomputer.com/Y2Society.htm

 

YEAR 3 (Standard 3/Grade 3/Y3)

Grade-3 Myanmar (တတိယတန်း မြန်မာစာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5kC7o3r0H89XwJJgvS3wPO_

 

www.highlightcomputer.com/Y3Myanmar.htm

 

 

Grade-3 English (တတိယတန်း အင်္ဂလိပ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lkEndBS7M73-cQjdHlPN_e

 

www.highlightcomputer.com/Y3English.htm

 

 

Grade-3 Mathematics (တတိယတန်း သင်္ချာ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5nMUGIw84Pa7QdROcXimRuF

 

www.highlightcomputer.com/Y3Maths.htm

 

 

Grade-3 Science (တတိယတန်း သိပ္ပံ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5mNrkrDAZ_W-

_WLyPVSWs3_

 

https://www.highlightcomputer.com/Y3Science.htm

 

 

Grade-3 Moral (တတိယတန်း စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5l11ymZSmd3_4vLVF-

bMgNE

 

www.highlightcomputer.com/Y3Moral.htm

 

 

Grade-3 Life Skills (တတိယတန်း ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5nA1EXwPqkjBu8dT-_F0-27

 

www.highlightcomputer.com/Y3LifeSkills.htm

 

 

Grade-3 Social (တတိယတန်း လူမှုရေး)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lreieOLO5lZ9_Mr3aJdheL

 

www.highlightcomputer.com/Year 3 Society.htm

 

YEAR 4+5 (Standard 4/Grade 4/Y4)

 

Grade-4 Myanmar (စတုတ္ထတန်း မြန်မာစာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lu-XJI0uB3sDynoxIv3YMH

 

www.highlightcomputer.com/Y4Myanmar.htm

 

 

Grade-4 English (စတုတ္ထတန်း အင်္ဂလိပ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5nhZhBMq0DN4LF6wCrYQj5z

 

www.highlightcomputer.com/Y4English.htm

 

 

Grade-4 Mathematics (စတုတ္ထတန်း သင်္ချာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5mTo-

pKoGmco7quH5abH8h5

 

www.highlightcomputer.com/Y4Maths.htm

 

 

Grade-4 Science (စတုတ္ထတန်း သိပ္ပံ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5ksbVRLrdqTGd0HTcfFwY11

 

www.highlightcomputer.com/Y4Science.htm

 

 

 

 

Grade-4 Moral (စတုတ္ထတန်း စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lOPnjANroILr0LMMj21xUM

 

www.highlightcomputer.com/Y4Moral.htm

 

 

Grade-4 Life Skills (စတုတ္ထတန်း ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5my2YsD7FcrAb3jDAeCI63Q

 

www.highlightcomputer.com/Y4LifeSkills.htm

 

 

Grade-4 Social (စတုတ္ထတန်း လူမှုရေး)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5m_xktB1M4XNImqIyWk2H4H

 

www.highlightcomputer.com/Y4Society.htm

 

YEAR 6 (Standard 6/Grade 6/Y6)

Grade-6 Myanmar (ဆဌမတန်း မြန်မာစာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5l9YKcvKD2TKAx7MHWe-

kVR

 

www.highlightcomputer.com/Y6Myanmar.htm

 

 

Grade-6 English (ဆဌမတန်း အင်္ဂလိပ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5k3lzGbBwZ3U9mpO4SSP2Xk

 

www.highlightcomputer.com/Y6English.htm

 

 

Grade-6 Mathematics-1 (ဆဌမတန်း သင်္ချာ-)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5mAh7yIfuGbg4Sx8fs3vC0C

 

www.highlightcomputer.com/Y6Maths1.htm

 

 

Grade-6 Mathematics-2 (ဆဌမတန်း သင်္ချာ-)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5mpSl7kb-PrSgLchpj_gsSs

 

www.highlightcomputer.com/Y6Maths2.htm

 

 

Grade-6 Science (ဆဌမတန်း သိပ္ပံ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5kpd8MXLQtmva-

bHHZX73Xd

 

www.highlightcomputer.com/Y6Science.htm

 

 

Grade-6 Geography (ဆဌမတန်း ပထဝီဝင)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5kVACoCcOG6IG-p3tTFVBSI

 

https://www.highlightcomputer.com/Y6Geography.htm

 

 

Grade-6 History (ဆဌမတန်း သမိုင်း)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5kw1biIksxZlocSn556ir9Q

 

www.highlightcomputer.com/Y6History.htm

 

YEAR 7A (Standard 7/Grade 7/Y7)

Grade-7 Myanmar (သတ္တမတန်း စနစ်သစ မြန်မာစာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5nczlLbe-P333BU8eHFzTzm

 

www.highlightcomputer.com/Y7Myanmar.htm

 

 

Grade-7 English (သတ္တမတန်း စနစ်သစ အင်္ဂလိပ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5nwDILs7MPxlaGx4utR12-Y

 

www.highlightcomputer.com/Y7English.htm

 

 

Grade-7 Mathematics-1 (သတ္တမတန်း စနစ်သစ သင်္ချာ-)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5mIz-SkXmutFlCDU4dgsPmc

 

www.highlightcomputer.com/Y7Maths1.htm

 

 

Grade-7 Mathematics-2 (သတ္တမတန်း စနစ်သစ သင်္ချာ-)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5li9Jcoqx1VXm2FUh7Vd5lU

 

www.highlightcomputer.com/Y7Maths2.htm

 

 

Grade-7 Science (သတ္တမတန်း စနစ်သစ သိပ္ပံ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5mLVYU2UleGeZyFA9ZJOox6

 

www.highlightcomputer.com/Y7Science.htm

 

 

Grade-7 Geography (သတ္တမတန်း စနစ်သစ ပထဝီဝင)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lS7q_RxCaZCwNwnj7wr3f-

 

 

www.highlightcomputer.com/Y7Geography.htm

 

 

Grade-7 History (သတ္တမတန်း စနစ်သစ သမိုင်း)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5ndp319dhE3MJbZWBG6zKc3

 

www.highlightcomputer.com/Y7History.htm

 

YEAR 7B (Standard 7/Grade 8/Y8)

Grade-8 Myanmar (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း မြန်မာစာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5k6QzTpcDqZIluUe6Nj7gKJ

 

www.highlightcomputer.com/Y8Myanmar.htm

 

 

Grade-8 English (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း အင်္ဂလိပ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5nLoRUjqqP9hNvGGTBXOT33

 

www.highlightcomputer.com/Y8English.htm

 

 

Grade-8 Mathematics-1 (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း သင်္ချာ- )

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5kodo9dcOk5gOf9fcv3GiBh

 

www.highlightcomputer.com/Y8Maths1.htm

 

 

Grade-8 Mathematics-2 (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း သင်္ချာ-)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5m5SLKYIdwBSWD8JDcjmc62

 

www.highlightcomputer.com/Y8Maths2.htm

 

 

Grade-8 Science (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း သိပ္ပံ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5mQnavcCcqIEUTqG5ocipcf

 

www.highlightcomputer.com/Y8Science.htm

 

 

Grade-8 Geography (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း ပထဝီဝင)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5n6kNE5NYD97xZtUuacL2PD

 

www.highlightcomputer.com/Y8Grography.htm

 

 

Grade-8 History (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း သမိုင်း)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5nHGSFaFLltDR2Xjk-4w559

 

www.highlightcomputer.com/Y8History.htm

 

YEAR 8 (Standard 8/Grade 9/Y9)

Grade-9 Myanmar (အဌမတန်း မြန်မာစာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5n3vugDIA-tpKlLvUFr59Qa

 

www.highlightcomputer.com/Y9Myanmar.htm

 

 

Grade-9 English (အဌမတန်း အင်္ဂလိပ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5kpxqLs3PqpzqrctTZaISeN

 

www.highlightcomputer.com/Y9English.htm

 

 

Grade-9 Mathematics-1 (အဌမတန်း သင်္ချာ-)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5nPoGxhvxd5WenIMlB0tPaE

 

www.highlightcomputer.com/Y9Maths1.htm

 

 

Grade-9 Mathematics-2 (အဌမတန်း သင်္ချာ-)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5kAxTmpQe8_lQ5bTTX120K-

 

www.highlightcomputer.com/Y9Maths2.htm

 

 

Grade-9 Science (အဌမတန်း သိပ္ပံ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5neafVpD7lO56xdckL_TztC

 

www.highlightcomputer.com/Y9Science.htm

 

 

Grade-9 Geography (အဌမတန်း ပထဝီဝင)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5l561SjM_jptcrViiyGHjjh

 

www.highlightcomputer.com/Y9Geography.htm

 

 

Grade-9 History (အဌမတန်း သမိုင်း)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lCKYaDhDTM-ocA7-Mw-

jn7

www.highlightcomputer.com/Y9History.htm

 

YEAR 9+10 (Standard 10/Grade 10/Y10)

 

 

Grade-10 Myanmar (ဒဿမတန်း စနစ်သစ မြန်မာစာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5luMZjXjKCJl-nfGSBCHbVs

 

www.highlightcomputer.com/Y10Myanmar.htm

 

 

Grade-10 English (ဒဿမတန်း စနစ်သစ အင်္ဂလိပ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5nAzBFfOWrq7brggqZx_5le

 

www.highlightcomputer.com/Y10English.htm

 

 

Grade-10 Mathematics (ဒဿမတန်း စနစ်သစ သင်္ချာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lpmc_ngQbA1iX9ntt0aMFK

 

www.highlightcomputer.com/Y10Maths.htm

 

 

Grade-10 Physics (ဒဿမတန်း စနစ်သစ ရူပဗေဒ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5llucVGa8fwGNqpdI8lXX9s

 

www.highlightcomputer.com/Y10Physics.htm

 

 

Grade-10 Chemistry (ဒဿမတန်း စနစ်သစ ဓာတုဗေဒ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5k--cQLVqPbOc_pi_msrsMi

 

www.highlightcomputer.com/Y10Chemistry.htm

 

 

Grade-10 Biology (ဒဿမတန်း စနစ်သစ ဇီဝဗေဒ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lTjnZbBwWuRl7SCg0y3om5

 

www.highlightcomputer.com/Y10Biology.htm

 

 

Grade-10 Economics (ဒဿမတန်း စနစ်သစ ဘောဂဗေဒ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lmSrZ0DWXKGYU-

cxNdZ8ej

 

www.highlightcomputer.com/Y10Economics.htm

 

YEAR 11 (Standard 11/Grade 11/Y11)

Grade-

Grade-11 Myanmar (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း မြန်မာစာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5lFnqbIvo0mvwe4sb5h-mhJ

 

www.highlightcomputer.com/Y11Myanmar.htm

 

 

Grade-11 English (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း အင်္ဂလိပ်စာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5nFsJ0yPo_FtxGMR3lktx7b

 

www.highlightcomputer.com/Y11English.htm

 

 

Grade-11 Mathematics (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း သင်္ချာ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5nyLsodedFLQefps-lDAY9e

 

www.highlightcomputer.com/Y11Maths.htm

 

 

Grade-11 Physics (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း ရူပဗေဒ)

https://youtube.com/playlist?

list=PLP097oG8JQ5kH8PFZYKjzYt9A4DUh3Yxn

 

www.highlightcomputer.com/Y11Physics.htm

 

 

Grade-11 Chemistry (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း ဓာတုဗေဒ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5kkksDgJzSG0zUlXiwVr1wA

 

www.highlightcomputer.com/Y11Chemistry.htm

 

 

Grade-11 Biology (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း ဇီဝဗေဒ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5m2jcQ_ApvLGNdp9MhkNbii

 

www.highlightcomputer.com/Y11Biology.htm

 

 

Grade-11 Economics (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း ဘောဂဗေဒ)

https://youtube.com/playlist?list=PLP097oG8JQ5nAxO5-

LY_n4MhLt7cMKfuw

 

www.highlightcomputer.com/Y11Economics.htm

 

 

ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက

နေအိမ်အခြေပြုသင်ကြားရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းကို အောက်ပ link မှတဆင့်

Study Report Form download ရယူနိုင်ပါသည်။

https://foeimyanmar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/khant_thu_foeim_org/

EdSCtp5QMyRFia8kcrvJX_IB-LJi0oRmwWZCSkDNsr6uWw?e=xXHV1L

IMG_0946.jpeg

ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက

ရပ်ရွာအခြေပြုသင်ကြားရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းကို အောက်ပ link မှတဆင့်

download ရယူနိုင်ပါသည်။

https://foeimyanmar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/khant_thu_foeim_org/

EUJ0wtVJL0JLszvFJTjTsekBKM2yL3nExyohLjE4Ryjy1A?e=oa08w6